Có 1 kết quả:

trầm miên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngủ say.

Một số bài thơ có sử dụng