Có 1 kết quả:

trầm tuý

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Say rượu mê man.

Một số bài thơ có sử dụng