Có 1 kết quả:

trầm trọng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sâu và nặng, chỉ tình trạng nguy ngập, khó cứu vãn được — Chỉ vẻ yên lặng trang nghiêm.