Có 1 kết quả:

trầm âm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tối, thiếu ánh sáng. Âm u.

Một số bài thơ có sử dụng