Có 1 kết quả:

trầm ẩm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chìm đắm trong việc uống rượu.