Có 1 kết quả:

trầm luân

1/1

trầm luân

giản thể

Từ điển phổ thông

trầm luân, chìm nổi