Có 1 kết quả:

xung thiên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bốc lên trời. Td: Nộ khí xung thiên ( Hơi giận bốc lên trời, ý nói giận dữ lắm ).

Một số bài thơ có sử dụng