Có 1 kết quả:

sa nang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bao cát, vật dụng trong quân đội, xưa dùng để lấp sông cho lính vượt sông, nay dùng để ngăn đạn.