Có 1 kết quả:

sa thổ

1/1

sa thổ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đất cát

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đất có lẫn cát, không trồng trọt được.

Một số bài thơ có sử dụng