Có 1 kết quả:

sa tuyền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Suối nước trong vùng cát, có nhiều cát.

Một số bài thơ có sử dụng