Có 1 kết quả:

sa lậu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dụng cụ lọc nước bằng cát, cho nước nhỏ từng giọt qua cát.