Có 1 kết quả:

sa lê

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loại trái lê, ăn sạo sạo như cát.