Có 1 kết quả:

sa kim

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hạt vàng cực nhỏ lẫn lộn trong cát sông.