Có 1 kết quả:

sa môn

1/1

sa môn

giản thể

Từ điển phổ thông

thầy tu