Có 1 kết quả:

sa ngư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài cá da sờ vào cào lạo xạo như cát, ta gọi là cá nhám, loại cá này đẻ con.

Một số bài thơ có sử dụng