Có 1 kết quả:

bái công

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tức “Hán Cao Tổ” 漢高祖 “Lưu Bang” 劉邦. Hán Cao Tổ khởi binh ở huyện “Bái” 沛, nên xưng là “Bái Công” 沛公.

Một số bài thơ có sử dụng