Có 1 kết quả:

hà tiên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một tỉnh tây nam Nam phần Việt Nam, cảnh trí rất đẹp.

Một số bài thơ có sử dụng