Có 1 kết quả:

hà đồ lạc thư

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tương truyền vua Phục Hi trông thấy ở sông Hoàng Hà có con long mã xuất hiện, lưng có nét vẽ. Phục Hi dựa theo đó tạo ra bát quái, gọi là “hà đồ” 河圖.
2. Lại có thuyết cho rằng thời vua Hạ Vũ 夏禹, có rùa thần xuất hiện ở sông Lạc, trên lưng rùa có hình vẽ chín điểm không giống nhau, vua Vũ nhân đó xếp thành hệ thống gọi là “cửu chủng đại pháp” 九種大法 tức là chín phép trị vì thiên hạ.
3. Người đời sau coi “hà đồ lạc thư” 河圖洛書 là điềm lành báo hiệu vua thánh ra đời.