Có 1 kết quả:

hà mã

1/1

hà mã

giản thể

Từ điển phổ thông

con hà mã