Có 1 kết quả:

du tố

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lụa trắng, mặt lụa bóng láng.