Có 1 kết quả:

triêm hàn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhuốm lạnh mà cảm.