Có 1 kết quả:

triêm nhiễm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thấm nhuộm vào.