Có 1 kết quả:

triêm nhu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thấm nhuần.

Một số bài thơ có sử dụng