Có 1 kết quả:

duyên hải

1/1

duyên hải

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

duyên hải, ven biển, bờ biển

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng đất dọc theo bờ biển.