Có 1 kết quả:

duệ duệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng chim vỗ cánh — Vẻ đông đảo — Một âm là Tiết. Xem Tiết.

Một số bài thơ có sử dụng