Có 1 kết quả:

bạc bách

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làn sóng nhỏ.