Có 1 kết quả:

pháp sự

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc tu hành của tăng ni — Việc cúng bái của thầy cúng.