Có 1 kết quả:

pháp lệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lề lối cách thức — Lề lối áp dụng luật pháp quốc gia.