Có 1 kết quả:

pháp tắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường lối nhất định phải theo.

Một số bài thơ có sử dụng