Có 1 kết quả:

pháp lực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sức mạnh giáo lí nhà Phật.