Có 1 kết quả:

pháp danh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên hiệu, do nhà chùa đặt cho người tới chùa tới quy y tu hành. Đoạn trường tân thanh có câu: » Áo xanh đổi lấy cà sa, pháp danh lại đổi tên ra Trạc Tuyền «.