Có 1 kết quả:

pháp lại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viên chức hạng dưới, coi sóc tù nhân.