Có 1 kết quả:

pháp khí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dụng cụ bày trên bàn thờ Phật.