Có 1 kết quả:

pháp đàn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỗ thầy tu đứng giảng đạo.