Có 1 kết quả:

pháp quan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viên chức xét xử mọi việc theo luật lệ quốc gia, tức quan tòa.

Một số bài thơ có sử dụng