Có 1 kết quả:

pháp định

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Được quyết chắc bởi luật lệ quốc gia.

Một số bài thơ có sử dụng