Có 1 kết quả:

pháp gia

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một học phái cổ Trung Hoa, chuyên nghiên cứu về luật lệ và hình phạt.