Có 1 kết quả:

pháp bảo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một trong Tam bảo của nhà Phật. » Dạy đem pháp bảo sang hầu sư huynh « ( Kiều ).