Có 1 kết quả:

pháp đình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tòa nhà lớn, nơi xét xử mọi việc theo luật lệ quốc gia.