Có 1 kết quả:

pháp thức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường lối do luật lệ ấn định.