Có 1 kết quả:

pháp đồ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thầy tu.