Có 1 kết quả:

pháp tính

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chỉ bản tính của vạn vật.

Một số bài thơ có sử dụng