Có 1 kết quả:

pháp hội

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cuộc tổ chức họp mặt, sinh hoạt chung của tăng ni.

Một số bài thơ có sử dụng