Có 1 kết quả:

pháp phục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quần áo do luật lệ quy định— Áo của các vị tăng.