Có 1 kết quả:

pháp điều

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phần nhỏ của một đạo luật, nói riêng về một vấn đề gì.