Có 1 kết quả:

pháp thuỷ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước phép, của các tôn giáo hoặc thầy cúng, có công dụng ban phúc lành hoặc chữa bệnh.

Một số bài thơ có sử dụng