Có 1 kết quả:

pháp hải

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ giáo lí của Phật rộng như biển.

Một số bài thơ có sử dụng