Có 1 kết quả:

pháp đăng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngọn đèn giáo lí, chỉ giáo lí của Phật như ngọn đèn soi sáng mọi u mê.