Có 2 kết quả:

pháp lípháp lý

1/2

pháp lí

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái lẽ phải về mặt luật lệ.

pháp lý

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

pháp lý, luật pháp