Có 1 kết quả:

pháp cấm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điều mà luật quốc gia không cho làm.